Trời mưa nhưng khách vẫn không ngại mưa để tới uyu – cha

Trời mưa nhưng khách vẫn không ngại mưa để tới uyu – cha uống trà sữa nà
Trời mưa mà quán đông vui quá ☺️☺️☺️☺️